Installatievoorbereiding en voorwaarden

1. Algemene voorwaarden van toepassing


1.1
 Naast de aanschaf van een laadvoorziening, biedt EEZEV BV de mogelijkheid om de installatie van de laadvoorziening te verzorgen. Op de installatie van de bij EEZEV BV aangeschafte laadvoorzieningen zijn deze Installatievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van EEZEV BV van toepassing (te vinden op de website: www.eezev.com)

2. Voorbereiding installatie

2.1 Een indicatie van de tijdsduur van de installatie is als volgt:
• Af montage of demontage: 1 tot 2 uur
• Een installatie tot 3 meter graven: 2 tot 4 uur
• Een installatie vanaf 3 meter graven: 4 tot 8 uur
• Voor een installatiepakket op maat gelden afwijkende tijden

2.2 Ten behoeve van een snelle en correcte installatie van de laadvoorziening dient u voorafgaand aan de installatie de meterkast en de locatie van de laadvoorziening zoveel mogelijk vrij te maken. Ook de vloer dient volledig vrij te zijn zodat een muur- of vloerdoorboring direct uitgevoerd kan worden. Als blijkt dat de installatieafspraak vanwege een niet toegankelijke meterkast dermate vertraagd wordt dat de planning verstoord wordt, behoudt EEZEV BV zich het recht voor €35 excl. BTW aan u door te belasten.

2.3 De kruipruimte dient toegankelijk en droog te zijn, zodat deze begaanbaar en te gebruiken is tijdens de installatiewerkzaamheden.
Indien nodig, gelieve zelf de kruipruimte leeg te pompen voorafgaand de installatie. Als blijkt dat de installatieafspraak vanwege een niet toegankelijke kruipruimte niet door kan gaan, is EEZEV BV genoodzaakt om voorrijkosten e
n arbeidsloon à €199 exclusief BTW aan u door te belasten. Tevens zal er een nieuwe afspraak ingepland moeten worden om de installatieafspraak uit te voeren, rekening houdend met de standaard doorlooptijd van een order bij EEZEV BV.

2.4 Een mantelbuis dient (indien aanwezig) voorafgaand aan de installatie volledig opgegraven en vrij toegankelijk aan beide zijdes te zijn. Tenzij anders op de offerte vermeld, dient de mantelbuis een diameter te hebben van ten minste 30mm. Houd rekening met het feit dat de opgegraven (man)gaten grondwatervrij moeten zijn om veilig te kunnen werken. Om dit te bewerkstelligen, kunt u bijvoorbeeld een dompelpomp huren. Als blijkt dat de installatieafspraak vanwege een niet volledig opgegraven, en niet grondwatervrije mantelbuis niet door kan gaan, is EEZEV BV genoodzaakt om voorrijkosten en arbeidsloon à €199 exclusief BTW aan u door te belasten. Tevens zal er een nieuwe afspraak ingepland moeten worden om de installatieafspraak uit te voeren, rekening houdend met de standaard doorlooptijd van een order bij EEZEV BV

3. Algemeen

3.1 Binnen 5 werkdagen na akkoord op de door EEZEV BV aangeleverde offerte, zal er contact met de klant worden opgenomen om een installatiedatum af te spreken.

3.2 Voor de werkzaamheden aan de laadvoorziening en/of aan de meterkast zijn de installateurs van EEZEV BV genoodzaakt om de spanning tijdelijk te onderbreken. Houd rekening met maximaal 2 uur spanningsonderbreking per installatie. Als blijkt dat de installatieafspraak vanwege een onmogelijkheid om de spanning te onderbreken niet door kan gaan, is EEZEV BV genoodzaakt om voorrijkosten en arbeidsloon à €199 exclusief BTW bij u door te belasten.

4. De installatie van een laadpaal

4.1 Een laadvoorziening kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dient aangesloten te kunnen worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze regelgeving is een reeks veiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties genaamd de NEN1010. EEZEV BV voert alle installaties uit conform de veiligheidsnorm NEN1010.

4.2 De termijnen voor installatie van de laadvoorziening zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de klant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen installatie van laadvoorzieningen. Termijnen voor installatie kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden en het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de laadpalen tijdig, juist en volledig te kunnen installeren.

4.3 De aard van de werkzaamheden gaan gepaard met aanpassing en/of uitbreiding van bestaande elektrische onder- & hoofdverdeelinrichtingen. Deze werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd, echter voor schade aan bestaande onderdelen/componenten tijdens deze werkzaamheden is EEZEV BV niet aansprakelijk. Bestaande componenten en installatieonderdelen welke na de werkzaamheden niet meer ingeschakeld kunnen worden, storingen in installatie welke zich uiten na de werkzaamheden, vallen niet onder aansprakelijkheid van EEZEV BV. Onderzoek & herstel hiervan is niet opgenomen en valt niet onder garantiewerkzaamheden. EEZEV BV kan niet aansprakelijk gesteld worden.

4.4 Installatieafspraken kunnen tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos door de klant worden geannuleerd. In het geval van annulering dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Indien de klant een installatieafspraak minder dan 5 werkdagen van tevoren afzegt of verplaatst, of indien de installateur de klant niet aantreft op het afgesproken tijdstip dan wel de benodigde voorbereidingen zijn door de klant niet getroffen waardoor de installateur zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, is de klant een vaste kostenvergoeding aan EEZEV BV verschuldigd van €199 exclusief BTW.

4.5 Indien u een wijziging in de order wilt doorgeven, dan dient dit minimaal 2 weken (14 dagen) voor de installatiedatum te gebeuren. Geeft u een wijziging binnen 2 weken voorafgaand aan installatiedatum door, dan kunnen er administratiekosten á €45,00 excl. BTW in rekening gebracht worden. EEZEV BV. kan vervolgens de afgesproken installatiedatum niet garanderen en behoudt zich het recht deze te wijzigen.

5. De installatie van een zakelijke laadpaal

5.1 Alle geldende voorwaarden van artikel 3. gelden ook voor de installatie van een zakelijke laadpaal, met aanvullend de bepalingen uit artikel 4.

5.2
Bij het maken van een zakelijke installatie afspraak is aangegeven dat tijdens de werkzaamheden de installatie spanningsloos gemaakt dient te worden, of er is vooraf al 
een moment voor het spanningsloos maken van de installatie afgestemd, vastgelegd & bevestigd met het maken van de afspraak. Wanneer de installatie niet spanningsloos gemaakt kan worden tijdens de werkzaamheden en reguliere werktijden, zijn hieraan extra kosten verbonden.

5.3 Het spanningsloos maken van -& herinschakelen van de installatie geschiedt bij een zakelijke installatie door de klant op locatie. Deze persoon is schakelbevoegd of faciliteert een installatieverantwoordelijke voor het schakelen van de installatie. Indien de klant niet zelf wenst te schakelen kan EEZEV BV BV dit doen op aanwijzen van de klant, dit dient klant vóór het schakelen per email te bevestigen, onverlet geldt bovenstaand verwoord.

5.4 Bij spanningsloos zetten van de zakelijke installatie is klant verantwoordelijk voor haar eigen installaties.

6. Omstandigheden door derden

6.1 EEZEV BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de situatie waarin de klant zelf tracht een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een laadvoorziening te verhelpen.

6.2 EEZEV BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van de laadvoorziening. De klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken. De klant vrijwaart EEZEV BV en de door EEZEV BV ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden, indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.

EEZEV BV kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor installatiewerk dat is uitgevoerd door installatiepartners ingeschakeld door EEZEV BV. Indien er veranderingen of uitbreidingen worden toegepast door een andere partij, al dan niet na de installatie van de laadvoorziening, vervalt elke aansprakelijkheid p de gehele installatie van de laadvoorziening.

7. Kosten

7.1 De klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. EEZEV BV baseert de door EEZEV BV uitgebrachte offertes op
de informatie die de klant verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor rekening van de klant.

7.2 Meerwerkkosten van installatie worden door de installateur ofwel ter plekke met de klant afgesproken en door de klant voor akkoord ondertekend ofwel middels het opleverformulier aan EEZEV BV doorgegeven.

7.3 Alle schade in verband met de door de klant verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de klant wordt verstrekt over het beschikbaar vermogen van in de meterkast, komen voor rekening en risico van de klant.

7.4 Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van EEZEV BV wordt belemmerd, is EEZEV BV gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten separaat aan de klant in rekening te brengen.

7.5 De klant is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart EEZEV BV tegen, alle schade die EEZEV BV lijdt in verband met de installatie voor zover deze geschiedt door de klant of door een namens de klant ingeschakelde derde. Indien EEZEV BV in een dergelijk geval door de klant wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen, dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de klant.

7.6 Genoemde installatiewerkzaamheden in de offerte zijn een indicatie op basis van hetgeen besproken is tijdens de (telefonische) technische schouwing. Bij de installatie kan eventueel achteraf meerwerk worden berekend wanneer de werkzaamheden gedurende de installatie afwijken ten opzichte van de op deze offerte gespecificeerde werkzaamheden. Onder meerwerk vallen onder andere kosten voor werkzaamheden die niet omschreven staan in de werkopdracht of die in die hoedanigheid niet uitgevoerd kunnen worden, omdat deze door een specialistisch bedrijf uitgevoerd moeten worden.